Yōrōkeikoku Station Kominato Railway,Ichihara Chiba